Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Školská rada při Základní škole Provodov byla zřízena usnesením zastupitelstva Obecního úřadu Provodov dne 5.12.2005. Rada má 3 členy. Je ustanovena jmenováním a zvolením všech jejích členů a vykonává svou působnost v rozsahu stanoveném zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Pravomoci školské rady:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové Školské rady při Základní škole Provodov ve školním roce 2023/2024:

Alžběta Zatloukalová – zástupce zřizovatele, předsedkyně školské rady

Lenka Zbranková – zástupce rodičů

Mgr. Jana Šimková – zástupce pedagogů